1. Programi i Transparencës

2. Kordinatori i Informimit

3.Kërkesë për informacion

4. Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR PREFEKTURËN E QARKUT DURRËS

 Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Prefekturen Qarku Durres. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI). Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje AP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AP-ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së AP-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare w ww.prefektidurres.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e AP- së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që  karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 TABELA    PËRMBLEDHËSE   E    PROGRAMIT    TË    TRANSPARENCËS         SË PREFEKTURES QARKUT DURRES

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Mënyra e publikimit

Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të Institucionit te Prefektit Neni 7/1/a/d i ligjit 119/2014  

Urdhër Nr. 50 datë 12.04.2017 i Kryeministrit “Për miratimin e detyrave të administratës së Prefektit”

 

Urdhri i Ministrit te Brendshëm nr. 175, datë 9.7.2020 “Për miratimin e Rregullore e Brendshme për funksionimin e administratës së Prefektit…”

 

Struktura organizative

Menjëherë pas botimit në fletore zyrtare,

 Menjëherë pas miratimit të aktit nga titullari..

 

Menuja përkatëse në faqe zyrtare. Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse
Akte ndërkombëtare

ligje;

akte nën ligjore;

dokument politikash;

dokument tjetër.

Neni 7/1/b

 

 

 

 

 

 

 

Legjislacioni Sektori Juridik
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,

adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat

e ankimit të vendimit përkatës.

 

Neni 7/1/c/g Model tip kerkese.

Formati i Ankeses

Adresa postare: Prefektura Qarkut Durrës, Sheshi Liria, Durrës, Albania

Adresat elektronike:  prefekti.durres@mb.gov.al

 

edrejtaperinformim@prefektidurres.gov.al

Numri i telefonit: ++355 52 23459.

Orari i punës  :

E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30

E Premte 08:00 – 14:00

Menjëherë në rast

ndryshimesh.

Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse (Koordinatori për të drejtën e informimit dhe Specialisti i marrëdhënieve me publikun)
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,

orarin e punës,

emrin dhe kontaktet

e koordinatorit për të drejtën e informimit.

 

Neni7/1/ç Adresa postare: Prefektura e Qarkut Durrës, Sheshi “Liria”, Durrës.

Koordinatori për të drejtën e informimit znj. Greta Stajka

 

Adresat elektronike:  prefekti.durres@mb.gov.al

 

edrejtaperinformim@prefektidurres.gov.al

 

Numri i telefonit: ++355 52 23459.

Orari i punës  :

E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30

E Premte 08:00 – 14:00

Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse

 

Koordinatori për të drejtën e informimit

Përshkrim

i procedurave të zgjedhjes,

kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.

 

Neni 7/1/d

 

Prefekti emërohet nga Këshilli i Ministrave.

Nënprefekti emërohet nga Ministri i Punëve te Brendshme.

 

CV Prefekt

CV Nënprefekt

 

Pagat e funksionarëve

ILDKPI

Struktura e pagave

Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse.
Mekanizmat monitorues;

raporte  auditi;

dokumentet me tregues performancë

 

Neni7/1/

Plani Vjetor i Punës

Plani Vjetor i Punës.

Raportet e auditimit të

kryera nga Kontrolli i

Lartë i Shtetit publikohen

në adresën:

www.klsh.org.al

 

Raportet e Auditimit të Ministrisë se Brendshme.

Menjëherë pasi

janë kryer

Sekretari i Përgjithshëm

 

Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse.

Buxheti Neni 7/1/e Buxheti Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse.
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë Regjistër i parashikimeve të Prokurimit Publik

 

Regjistër i realizimeve të Prokurimit Publik

Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse.

 

Sektori Juridik

Shërbimet e autoritetit për publikun. Neni

7/1/f

VKM Nr. 134 datë 07.03.2003 “Për vërtetimin dhe legalizimin e dokumenteve të lëshuara në RSH për përdorim për jashtë vendit…”

 

Lëshimi i çertifikatave nga Gjendja Civile

 

Vazhdimisht   Sektori i Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara.

 

Arkiva e Gjendjes Civile

Mbajtja e dokumentacionit nga AP Neni 7/1/h Ligji për arkivat Vazhdimisht Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse (specialist i Arkiv Protokollit)
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8

të ligjit nr.119/2014.

 

Neni 7/1/i Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Vazhdimisht   Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse (specialist i Arkiv Protokollit dhe Specialisti i marrëdhënieve me publikun)

 

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

 

Neni 7/1/k VKB dhe VKQ Vazhdimisht Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse (specialist i Arkiv Protokollit dhe Specialisti i marrëdhënieve me publikun)

 

Informacione të tjera  të dobishme Neni 7/1/l Takime dhe aktivitete të ndryshme  

Pas miratimit nga titullari.

 

 

 

Sektori i Financës dhe i shërbimeve mbështetëse (Specialisti i marrëdhënieve me publikun)