Organigrama Strukturës

Miratuar me urdhër nr. 50 në date 12.01.2016, të Kryeministrit.