Misioni i Prefektit

 

Kujdeset,ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet ne nivel qarku te detyrimeve qe ata kane për te garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik.

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
PREFEKTI I QARKUT DURRES
Denonconi perfshirjen e administrates se
Prefektit te Qarkut Durres ne aktivitete elektorale
+355 52225528

 

 

  

LIGJI 107/2016